สถานะการนำเสนอผลงาน

ลำดับที่ รหัส บทความ/เจ้าของบทความ กลุ่มที่นำเสนอ สถานะ เวลานำเสนอ หมายเหตุ
1 ชื่อผลงาน : ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณิชกุล คำรินทร์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
2 ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุลัยพร สายบุญเรือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบ fullpaper --
3 ชื่อผลงาน : การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติการแยกสารและความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของไดรเวอร์และเบลล์เสริมด้วยแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณษา บริหาร
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
4 ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
5 ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
6 ชื่อผลงาน : การศึกษาวิเคราะห์ภูมินามกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา และประติมากรรมรูปเคารพ ของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
7 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาในชั้นเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ชื่อ-สกุล : นายวสุพงษ์ อิวาง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
8 ชื่อผลงาน : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยการ์ตูนมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์ปฏิกิริยาเคมีและความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและหลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลนิษฐ์ คณะเมือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
9 ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : นางสาวชบาไพร ศรีโยธา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
10 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์ พูนไธสง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
11 ชื่อผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลเสริมด้วยเทคนิค KWDL ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-สกุล : นายอิสระ บรรจง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
12 ชื่อผลงาน : การสร้างและประเมินสื่อสาธิตบ้านอัจฉริยะ
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ จำปา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบยอดเงิน --
13 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
14 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ตัวบ่งบอกวลีในเนื้อหาเพลงของโอลิเวีย โรดริโก้
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒน์ วุฒิสารวัฒนา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
15 ชื่อผลงาน : แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา เกริกศิริ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
16 ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ชื่อ-สกุล : นายปริญญา อันภักดี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
17 ชื่อผลงาน : การระบายสีตามแนวทางศิลปะด้านใน
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมลี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
18 ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการฝึกศิลปะการป้องกันตัวสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายสหชัย ชัชวาลย์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบ fullpaper --
19 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอน ของนักศึกษาวิชาชีพครูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ญาณะวงษา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
20 ชื่อผลงาน : แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณา เดชเมือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบ fullpaper --
21 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุดมการณ์โอลิมปิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเวธนี ศรแผลง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
22 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นายชาญณรงค์ วิริยะ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา รอตรวจสอบ fullpaper --
23 ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม coding ลูกเต๋าพารู้
ชื่อ-สกุล : นางกันยา ลาดปพละ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
24 ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลของการเต้นลีลาศประเภทบอลลูม ละตินอเมริกันและบอลลูมร่วมกับละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวลลิตา มากมี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
25 ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ชื่อ-สกุล : นางสุรีรัตน์ พลาเกตุ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
26 ชื่อผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือบ้านหลักร้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร โรจน์ทองคำ
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
27 ชื่อผลงาน : 3 ทักษะรวมประสาน สู่พัฒนาการของ“ครูวิทยฐานะรุ่นใหม่” ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
28 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์กริยาวลี (Phrasal Verbs) ในบทความข่าว TAT Newsroom ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน --
29 ชื่อผลงาน : หมออนามัยรากแก้วของระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา นายมงคล เงินแจ้ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลย์สุดา จือเกร็ด
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
30 ชื่อผลงาน : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า “คลองบางหลวง” กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณธร สมสรวย
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
31 ชื่อผลงาน : พลวัตบ้านปกาเกอะญอ: การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมผ่านการสร้างสื่อมานุษยวิทยาทัศนา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
32 ชื่อผลงาน : การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์โดยใช้เทคนิคช่วยจำร่วมกับสมุดภาพคำศัพท์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน --
33 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักอาเซียน และตามความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
34 ชื่อผลงาน : กระบวนการภายในขององค์กรที่ส่งผลการประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชื่อ-สกุล : นางสุภาวดี สุทธิรักษ์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
35 ชื่อผลงาน : การต่อรองตัวตนของกะเทยชายขอบในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิกา ศักดิ์ใหญ่
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน --
36 ชื่อผลงาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากงานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงสะกอ บ้านหมื่นฤาชัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชกร เกษกลางดอน
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
37 ชื่อผลงาน : การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบการทำงาน
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน --
38 ชื่อผลงาน : การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจโรงแรมหลังการเกิดโรคระบาดโควิด19 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา บุญช่วย
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
39 ชื่อผลงาน : ต้นทุนและผลตอบแทนจากการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
40 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ความเสียหายของใบพัดคอมเพรสเซอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ในรถปิกอัพ
ชื่อ-สกุล : นายกณิภณ ขุนทรง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
41 ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดปริมาณแสงสีฟ้าบนแผงโซลาร์เซลล์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพร
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
42 ชื่อผลงาน : การเตรียมเอทโธโซมสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
43 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์จากดินเหนียวบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
44 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์สีเขียวใบสนโดยใช้โครมิกออกไซด์และดีบุกออกไซด์เป็นสารให้สี
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
45 ชื่อผลงาน : สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กฎหมายจราจรน่ารู้ที่ควรปฏิบัติสำหรับเยาวชน
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วชิร ยั่งยืน
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่ชำระเงิน --
46 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าย่านลิเภา กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล : นายศิริศักดิ์ ใหม่สุดใจ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
47 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ออนไลน์ของร้านแก้วแสนเคมีภัณฑ์
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันจิรา บุญญานุพงศ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
48 ชื่อผลงาน : การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM10 จากพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิศารัตน์ ครุฑพาหะ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
49 ชื่อผลงาน : ระบบการทำนายสถานภาพนักศึกษาด้วยการแมชชีนเลิร์นนิ่ง
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒน์ สุขเกษม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
50 ชื่อผลงาน : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของดินสำเร็จรูปและดินเหนียวทะเลแก้ว สำหรับเซรามิกเนริคูมิ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
51 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมีของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสตาที่ได้จากระบบนิเวศวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
52 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจับทิศทางใบหน้าสำหรับผู้สวมหน้ากากอนามัย
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิศักดิ์ ทิโน
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
53 ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบและตรวจคําตอบอัตโนมัติ เรื่อง อัตราส่วน
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย สารีนาค
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
54 ชื่อผลงาน : ความเข้าใจมโนมติเรื่องการแยกสารและสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแบบบันทึกการเรียนรู้
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยโย
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
55 ชื่อผลงาน : การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตไซด์สเตปของรถยนต์
ชื่อ-สกุล : นายพนมศักดิ์ สิงห์สา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
56 ชื่อผลงาน : การระบุแมลงศัตรูพืชในต้นมะม่วง
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
57 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย เพื่อชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อพรมมิ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
58 ชื่อผลงาน : การศึกษาการรับรู้และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อ-สกุล : นางสาวนลินทิพย์ แพพิพัฒน์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
59 ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชันความรู้ต้นตาลและต้นลาน
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
60 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ มาใช้ประโยชน์ในรูปของน้ำร้อน
ชื่อ-สกุล : นายวงศธร สุขสวัสดิ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
61 ชื่อผลงาน : การประเมินประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศึกษาความเป็นไปได้ต่อการใช้น้ำมันพืชเป็นสารทำงานในเตาประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
62 ชื่อผลงาน : ทอร์กเสียดทานในชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
63 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองเกียร์ 4 ในรถปิ๊กอัพ
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงไกร​ เสมอจิตต์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
64 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์พฤติกรรมความล้าของเฟืองเกียร์ 4 ในเกียร์ธรรมดา
ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ ลาภมูล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
65 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห้ความเค้นของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใชวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ ละเลิศ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
66 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์โหมดความเสียหายของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่อ-สกุล : นายวรกานต์ พงษ์เขียว
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
67 ชื่อผลงาน : ระบบคัดกรองการสวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ekkalak sumonphan
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
68 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหม้อน้ำไหลทางเดียวเพื่อกำเนิดไอน้ำอย่างรวดเร็ว สำหรับเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี วงค์ศิริวิทยา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
69 ชื่อผลงาน : การศึกษาจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ไม่มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกของปลาทะเลน้ำลึก Armoured searobins (Satyrichthys laticeps) ในทะเลอันดามัน ประเทศไทย
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
70 ชื่อผลงาน : ลักษณะเฉพาะบางประการของ Gamma - กึ่งกรุปสลับที่
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชราภรณ์ สีทอง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
71 ชื่อผลงาน : รถเข็นไฟฟ้าที่มีการควบคุมความเร็วและระบบเบรกด้วยไฟฟ้า
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
72 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ดัชนีความมากชนิดและการทำนายการทำงานของจุลินทรีย์ ในกระเพาะของปูม้าที่พบชิ้นส่วนเส้นใยไนลอน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอิชญา ไพจิตรพิมุข
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
73 ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาใบพัดกวนผสมสารเคมีด้วยเทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข
ชื่อ-สกุล : นายภควัต หุ่นฉัตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
74 ชื่อผลงาน : การทดลองเคลือบโดยใช้ดินตำบลบางระกำ โดโลไมต์และเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
75 ชื่อผลงาน : การทดลองเนื้อดินปั้นโดยใช้ดินตำบลหนองกุลา ดินขาวลำปางและเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
76 ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิธีตรวจวัดทางสีของไอออนลบอย่างจำเพาะในวัตถุเจือปนอาหาร โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของอินดิเคเตอร์ไซลีนอลออเรนจ์
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล นามกันยา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
77 ชื่อผลงาน : การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
78 ชื่อผลงาน : การศึกษาชนิดของไดโอดเปล่งแสงที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
79 ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอ้อยด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
80 ชื่อผลงาน : การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์นอกสถานที่
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ แสงใส
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน --
81 ชื่อผลงาน : ต้นแบบเครื่องกายบำบัดข้อเข่า
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ยุทธนา มูลกลาง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
82 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลคะแนนสินเชื่อ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ พรมรอด
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
83 ชื่อผลงาน : การพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์โรคซึมเศร้าโดยใช้เหมืองข้อมูล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร จันทร์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
84 ชื่อผลงาน : การศึกษาปริมาณของสารประกอบโอเมกา–9 ในน้ำมันสกัดเย็นจากมะพร้าวที่มีเปลือกสีแดงและมะพร้าวทั่วไปที่มีเปลือกสีเขียว
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ธนิต เมธีนุกูล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper --
85 ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหมเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
86 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่อการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวสตรีรัตน์ แก้วชนะ
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
87 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ บุญกล่ำ
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
88 ชื่อผลงาน : การศึกษาเบื้องต้นในการแยกเพศโดยใช้กระดูกไหปลาร้าในประชากรไทย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
89 ชื่อผลงาน : ผลของการใช้โมเดลช่วยฝึกกลไกการคลอดต่อความรู้และทักษะการประเมินกลไกการคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ นาคามดี
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอตรวจสอบยอดเงิน --
90 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่วงคราม
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอตรวจสอบยอดเงิน --
91 ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
92 ชื่อผลงาน : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพลิเคขั่น 7-11 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รอตรวจสอบยอดเงิน --
93 ชื่อผลงาน : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้า ด้วยแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จำกัด
ชื่อ-สกุล : นายพจกร หุ้นมัชชะ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รอตรวจสอบยอดเงิน --
94 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยจังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ --
95 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิริ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รอตรวจสอบยอดเงิน --
96 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล : นางโสภา บุญเกิดกูล
กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน รอตรวจสอบ fullpaper --
97 ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบบาร์โค้ดสำหรับงานไปรษณีย์ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล : นางจารุณี เงินมีศรี
กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน รอตรวจสอบ fullpaper --