สถานะการนำเสนอผลงาน

เกียรติบัตร การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

        • ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ

        • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"
        • คู่มือการนำเสนอแบบออนไลน์
        • กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Onsite และ Online)
        • กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Online)
        • กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Onsite)


ห้องประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ลำดับ ชื่อห้อง/กลุ่ม Zoom Meeting ID Passcode Zoom invitation link
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 923 3167 1866 293201 https://zoom.us/j/92331671866?pwd=SmpXaExkbzdyeG00UXliVmpuUUxSUT09
1 แบบบรรยาย ห้อง Meeting Hall
กลุ่ม 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
917 6102 3959 568084 https://zoom.us/j/91761023959?pwd=YmNGZnBkSTMyWmpKNEJiSDJVUks0UT09
2 แบบบรรยาย ห้อง Meeting room 1
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
986 6828 5344 685352 https://zoom.us/j/98668285344?pwd=ODI0VVY2alg1b29zZlR1OWJPZWJBdz09
3 แบบบรรยาย ห้อง Meeting room 2
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
988 9966 1534 326997 https://zoom.us/j/98899661534?pwd=ZEhmdCtodUJyN3J3NERmSmp0MHd0UT09
4 แบบบรรยาย ห้อง Meeting room 3
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
981 7644 0600 876051 https://zoom.us/j/98176440600?pwd=Zk0wMDZvb21kS1B2SnR4cmVUbE12dz09
5 แบบบรรยาย ห้อง Mini Theater 1
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
973 6435 6690 267240 https://zoom.us/j/97364356690?pwd=YUl3WU1SZU11WS9jNElva0dMMW9rQT09
6 ห้อง Mini Theater 2
โปสเตอร์ Online ทุกกลุ่ม
977 8808 7087 834632 https://zoom.us/j/97788087087?pwd=OTdoVGRYY2JrVk84MjNYNmxRbDhVZz09


ลำดับที่ รหัส บทความ/เจ้าของบทความ กลุ่มที่นำเสนอ สถานะ เวลานำเสนอ หมายเหตุ
1 O-ED-14 ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : นางสาวชบาไพร ศรีโยธา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 14.15-14.30 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
2 P-ED-04 ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
3 O-ED-17 ชื่อผลงาน : การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติการแยกสารและความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของไดรเวอร์และเบลล์เสริมด้วยแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณษา บริหาร
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 15.00-15.15 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
4 O-ED-07 ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 11.30-11.45 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
5 P-ED-01 ชื่อผลงาน : การศึกษาวิเคราะห์ภูมินามกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา และประติมากรรมรูปเคารพ ของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
6 O-ED-08 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาในชั้นเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ชื่อ-สกุล : นายวสุพงษ์ อิวาง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 11.45-12.00 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
7 O-ED-16 ชื่อผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลเสริมด้วยเทคนิค KWDL ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-สกุล : นายอิสระ บรรจง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 14.45-15.00 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
8 O-ED-18 ชื่อผลงาน : ความเข้าใจมโนมติเรื่องการแยกสารและสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแบบบันทึกการเรียนรู้
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยโย
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 15.15-15.30 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
9 P-ED-07 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์ พูนไธสง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
10 O-ED-15 ชื่อผลงาน : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยการ์ตูนมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์ปฏิกิริยาเคมีและความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและหลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลนิษฐ์ คณะเมือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 14.30-14.45 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
11 O-ED-03 ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนไส้กล้วยตากเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่ม
ชื่อ-สกุล : อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
12 O-ED-09 ชื่อผลงาน : การสร้างและประเมินสื่อสาธิตบ้านอัจฉริยะ
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ จำปา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 13.00-13.15 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
13 P-ED-08 ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
14 O-ED-13 ชื่อผลงาน : ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณิชกุล คำรินทร์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 14.00-14.15 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
15 P-ED-05 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ตัวบ่งบอกวลีในเนื้อหาเพลงของโอลิเวีย โรดริโก้
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒน์ วุฒิสารวัฒนา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.00-10.15 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
16 P-ED-02 ชื่อผลงาน : แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา เกริกศิริ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
17 O-ED-10 ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ชื่อ-สกุล : นายปริญญา อันภักดี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
18 O-ED-01 ชื่อผลงาน : การระบายสีตามแนวทางศิลปะด้านใน
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมลี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.00-10.15 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
19 O-ED-11 ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการฝึกศิลปะการป้องกันตัวสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายสหชัย ชัชวาลย์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 13.30-13.45 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
20 O-ED-12 ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ญาณะวงษา
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 13.45-14.00 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
21 O-ED-06 ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ชื่อ-สกุล : นางสุรีรัตน์ พลาเกตุ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 11.15-11.30 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
22 O-ED-02 ชื่อผลงาน : การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.15-10.30 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
23 ชื่อผลงาน : แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณา เดชเมือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ยกเลิกนำเสนอ --
24 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นายชาญณรงค์ วิริยะ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ยกเลิกนำเสนอ --
25 O-ED-05 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุดมการณ์โอลิมปิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเวธนี ศรแผลง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 11.00-11.15 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
26 P-ED-06 ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุลัยพร สายบุญเรือง
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 10.15-10.30 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
27 O-ED-04 ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลของการเต้นลีลาศประเภทบอลลูม ละตินอเมริกันและบอลลูมร่วมกับละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวลลิตา มากมี
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Meeting Hall ชั้น 4
28 P-ED-03 ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม coding ลูกเต๋าพารู้
ชื่อ-สกุล : นางกันยา ลาดปะละ
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
29 O-SO-04 ชื่อผลงาน : หมออนามัยรากแก้วของระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา นายมงคล เงินแจ้ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลย์สุดา จือเกร็ด
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
30 O-SO-05 ชื่อผลงาน : 3 ทักษะรวมประสาน สู่พัฒนาการของ“ครูวิทยฐานะรุ่นใหม่” ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 11.15-11.30 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
31 O-SO-02 ชื่อผลงาน : พลวัตบ้านพักอาศัยปกาเกอะญอ: การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผ่านการผลิตสื่อมานุษยวิทยาทัศนา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 10.15-10.30 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
32 O-SO-07 ชื่อผลงาน : การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบการทำงาน
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 11.45-12.00 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
33 O-SO-06 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักอาเซียน และตามความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 11.30-11.45 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
34 P-SO-03 ชื่อผลงาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากงานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงสะกอ บ้านหมื่นฤาชัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชกร เกษกลางดอน
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 11.00-11.15 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
35 O-SO-10 ชื่อผลงาน : กระบวนการภายในขององค์กรที่ส่งผลการประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชื่อ-สกุล : นางสุภาวดี สุทธิรักษ์
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 13.30-13.45 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
36 P-SO-01 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์กริยาวลี (Phrasal Verbs) ในบทความข่าว TAT Newsroom ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
37 P-SO-04 ชื่อผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือบ้านหลักร้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร โรจน์ทองคำ
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 11.15-11.30 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
38 P-SO-02 ชื่อผลงาน : การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์โดยใช้เทคนิคช่วยจำร่วมกับสมุดภาพคำศัพท์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
39 O-SO-01 ชื่อผลงาน : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า “คลองบางหลวง” กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณธร สมสรวย
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 10.00-10.15 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
40 O-SO-09 ชื่อผลงาน : การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจโรงแรมหลังการเกิดโรคระบาดโควิด19 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา บุญช่วย
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
41 O-SO-03 ชื่อผลงาน : การต่อรองตัวตนของกะเทยชายขอบในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิกา ศักดิ์ใหญ่
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
42 O-SO-09 ชื่อผลงาน : ต้นทุนและผลตอบแทนจากการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา 13.00-13.15 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
43 O-SC-34 ชื่อผลงาน : การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM10 จากพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิศารัตน์ ครุฑพาหะ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.15-14.30 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
44 O-SC-30 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์จากดินเหนียวบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
45 P-SC-04 ชื่อผลงาน : การเตรียมเอทโธโซมสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
46 O-SC-13 ชื่อผลงาน : การพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์โรคซึมเศร้าโดยใช้เหมืองข้อมูล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร จันทร์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.00-14.15 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
47 P-SC-05 ชื่อผลงาน : การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตไซด์สเตปของรถยนต์
ชื่อ-สกุล : นายพนมศักดิ์ สิงห์สา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเลิกนำเสนอ 13.30-13.45 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
48 O-SC-14 ชื่อผลงาน : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของดินสำเร็จรูปและดินเหนียวทะเลแก้ว สำหรับเซรามิกเนริคูมิ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.15-14.30 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
49 O-SC-33 ชื่อผลงาน : การศึกษาการรับรู้และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อ-สกุล : นางสาวนลินทิพย์ แพพิพัฒน์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.00-14.15 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
50 O-SC-15 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพเครื่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำด้วยโซล่าเซลล์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์บุญญฤทธิ์ วังงอน
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.30-14.45 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
51 O-SC-31 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ความเสียหายของใบพัดคอมเพรสเซอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ในรถปิกอัพ
ชื่อ-สกุล : นายกณิภณ ขุนทรง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.30-13.45 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
52 P-SC-08 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ออนไลน์ของร้านแก้วแสนเคมีภัณฑ์
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันจิรา บุญญานุพงศ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.15-14.30 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
53 P-SC-07 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าย่านลิเภา กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล : นายศิริศักดิ์ ใหม่สุดใจ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.00-14.15 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
54 ชื่อผลงาน : สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กฎหมายจราจรน่ารู้ที่ควรปฏิบัติสำหรับเยาวชน
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วชิร ยั่งยืน
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเลิกนำเสนอ --
55 O-SC-17 ชื่อผลงาน : ระบบการทำนายสถานภาพนักศึกษาด้วยการแมชชีนเลิร์นนิ่ง
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒน์ สุขเกษม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 15.00-15.15 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
56 O-SC-30 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์สีเขียวใบสนโดยใช้โครมิกออกไซด์และดีบุกออกไซด์เป็นสารให้สี
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
57 O-SC-16 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย เพื่อชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อพรมมิ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.45-15.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
58 O-SC-32 ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบและตรวจคําตอบอัตโนมัติ เรื่อง อัตราส่วน
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย สารีนาค
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.45 - 14.00 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
59 O-SC-19 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจับทิศทางใบหน้าสำหรับผู้สวมหน้ากากอนามัย
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิศักดิ์ ทิโน
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 15.30-15.45 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
60 P-SC-06 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมีของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสตาที่ได้จากระบบนิเวศวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบยอดเงิน 13.45-14.00 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
61 P-SC-09 ชื่อผลงาน : ทอร์กเสียดทานในชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.30-14.45 น.
Mini Theater 2 ชั้น 4
62 O-SC-06 ชื่อผลงาน : รถเข็นไฟฟ้าที่มีการควบคุมความเร็วและระบบเบรกด้วยไฟฟ้า
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.15-11.30 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
63 O-SC-29 ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดปริมาณแสงสีฟ้าบนแผงโซลาร์เซลล์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพร
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.00-13.15 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
64 O-SC-05 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหม้อน้ำไหลทางเดียวเพื่อกำเนิดไอน้ำอย่างรวดเร็ว สำหรับเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี วงค์ศิริวิทยา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
65 O-SC-04 ชื่อผลงาน : ระบบคัดกรองการสวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ekkalak sumonphan
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
66 O-SC-35 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์โหมดความเสียหายของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่อ-สกุล : นายวรกานต์ พงษ์เขียว
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 14.30-14.45 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
67 O-SC-24 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห้ความเค้นของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใชวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ ละเลิศ
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
68 O-SC-23 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์พฤติกรรมความล้าของเฟืองเกียร์ 4 ในเกียร์ธรรมดา
ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ ลาภมูล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
69 O-SC-22 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองเกียร์ 4 ในรถปิ๊กอัพ
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงไกร​ เสมอจิตต์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.15-10.30 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
70 O-SC-25 ชื่อผลงาน : ลักษณะเฉพาะบางประการของ Gamma - กึ่งกรุปสลับที่
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชราภรณ์ สีทอง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.00-11.15 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
71 O-SC-20 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ มาใช้ประโยชน์ในรูปของน้ำร้อน
ชื่อ-สกุล : นายวงศธร สุขสวัสดิ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 15.45-16.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
72 O-SC-03 ชื่อผลงาน : การประเมินประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศึกษาความเป็นไปได้ต่อการใช้น้ำมันพืชเป็นสารทำงานในเตาประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
73 P-SC-02 ชื่อผลงาน : การศึกษาจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ไม่มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกของปลาทะเลน้ำลึก Armoured searobins (Satyrichthys laticeps) ในทะเลอันดามัน ประเทศไทย
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
74 P-SC-01 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ดัชนีความมากชนิดและการทำนายการทำงานของจุลินทรีย์ ในกระเพาะของปูม้าที่พบชิ้นส่วนเส้นใยไนลอน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอิชญา ไพจิตรพิมุข
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
75 O-SC-02 ชื่อผลงาน : การทดลองเคลือบโดยใช้ดินตำบลบางระกำ โดโลไมต์และเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.15-10.30 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
76 O-SC-02 ชื่อผลงาน : การทดลองเนื้อดินปั้นโดยใช้ดินตำบลหนองกุลา ดินขาวลำปางและเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.15-10.30 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
77 O-SC-21 ชื่อผลงาน : ต้นแบบเครื่องกายบำบัดข้อเข่า
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ยุทธนา มูลกลาง
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 10.00-10.15 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
78 O-SC-28 ชื่อผลงาน : การศึกษาปริมาณของสารประกอบโอเมกา–9 ในน้ำมันสกัดเย็นจากมะพร้าวที่มีเปลือกสีแดงและมะพร้าวทั่วไปที่มีเปลือกสีเขียว
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ธนิต เมธีนุกูล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.45-12.00 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
79 O-SC-27 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลคะแนนสินเชื่อ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ พรมรอด
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.30-11.45 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
80 O-SC-12 ชื่อผลงาน : การระบุแมลงศัตรูพืชในต้นมะม่วง
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.45-14.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
81 O-SC-11 ชื่อผลงาน : การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์นอกสถานที่
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ แสงใส
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.30-13.45 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
82 O-SC-10 ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอ้อยด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.15-13.30 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
83 O-SC-09 ชื่อผลงาน : การศึกษาชนิดของไดโอดเปล่งแสงที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.00-13.15 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
84 O-SC-08 ชื่อผลงาน : การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.45-12.00 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
85 P-SC-03 ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิธีตรวจวัดทางสีของไอออนลบอย่างจำเพาะในวัตถุเจือปนอาหาร โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของอินดิเคเตอร์ไซลีนอลออเรนจ์
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล นามกันยา
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 13.00-13.15 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
86 O-SC-26 ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชันความรู้ต้นตาลและต้นลาน
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.15-11.30 น.
ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 4
87 O-SC-07 ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาใบพัดกวนผสมสารเคมีด้วยเทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข
ชื่อ-สกุล : นายภควัต หุ่นฉัตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา 11.30-11.45 น.
ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 4
88 O-HE-04 ชื่อผลงาน : ผลของการใช้โมเดลช่วยฝึกกลไกการคลอดต่อความรู้และทักษะการประเมินกลไกการคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ นาคามดี
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา 10.45-11.00 น.
ห้อง Mini Theater 1 ชั้น 4
89 P-HE-01 ชื่อผลงาน : การศึกษาเบื้องต้นในการแยกเพศโดยใช้กระดูกไหปลาร้าในประชากรไทย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
90 O-HE-02 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่วงคราม
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา 10.15-10.30 น.
ห้อง Mini Theater 1 ชั้น 4
91 P-HE-02 ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
92 O-HE-01 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ บุญกล่ำ
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา 10.00-10.15 น.
ห้อง Mini Theater 1 ชั้น 4
93 P-HE-03 ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหมเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
94 O-HE-03 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่อการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล : นางสาวสตรีรัตน์ แก้วชนะ
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา 10.30-10.45 น.
ห้อง Mini Theater 1 ชั้น 4
95 P-MA-01 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยจังหวัดตาก
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ผ่านการพิจารณา 11.30-11.45 น.
ห้อง Mini Theater 2 ชั้น 4
96 O-MA-01 ชื่อผลงาน : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพลิเคขั่น 7-11 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ผ่านการพิจารณา 11.00-11.15 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
97 O-MA-02 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิริ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ผ่านการพิจารณา 13.45-14.00 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
98 O-MA-03 ชื่อผลงาน : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้า ด้วยแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จำกัด
ชื่อ-สกุล : นายพจกร หุ้นมัชชะ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ผ่านการพิจารณา 14.00-14.15 น.
ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 4
99 P-RE-01 ชื่อผลงาน : พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล : นางโสภา บุญเกิดกูล
กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
100 P-RE-02 ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบบาร์โค้ดสำหรับงานไปรษณีย์ งานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล : นางจารุณี เงินมีศรี
กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน ผ่านการพิจารณา -อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4