การประชุมวิชาการระดับชาติ

พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

“การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs)”

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

“ การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) ”

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)จำนวนบทความปัจจุบัน 100 บทความ

จำนวนบทความปัจจุบัน [ 100 ] บทความ

ปิดรับการลงทะเบียนเนื่องจากมีจำนวนบทความครบ 100 บทความ หรือหมดเขตรับบทความแล้ว

ลงทะเบียน

คลิก >>

เข้าสู่ระบบ/ส่งบทความ

คลิก >>

สถานะ/การนำเสนอผลงาน

คลิก >>

รูปแบบการนำเสนอ

     การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอบทความ
          1. สามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ชื่อบทความที่นำเสนอ ลำดับการนำเสนอ ได้ที่ http://conference.psru.ac.th/pbr2023 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566
          2. บทความที่นำเสนอเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว
          3. อุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอต้องรับรองการใช้งานกล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และอินเทอร์เน็ต

การนำเสนอแบบบรรยาย (Onsite,Online)

          1.1 แบบออนไซต์ (Onsite) คือ ผู้นำเสนอต้องมาที่ห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          1.2 แบบออนไลน์ (Online) คือ ผู้นำเสนอใช้โปรแกรม zoom นำเสนอ โดยไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          การนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย
               1. จัดเตรียม PowerPoint ประกอบการนำเสนอ โดยใช้เวลาการนำเสนอ บทความละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามจากผู้ร่วมประชุมและจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
               2. กรณีผู้นำเสนอผลงาน แบบออนไลน์ (Online) ผู้นำเสนอต้องจัดทำคลิป VDO นำเสนอผลงานชนิดไฟล์ MP4 และส่งลิ้งค์จากไดรฟ์ของนักวิจัยไปยังอีเมล pibulresearch@psru.ac.th สำหรับเปิดในช่วงการนำเสนอผลงานของท่าน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในวันนำเสนอผลงานผู้นำเสนอต้องรอตอบข้อซักถามจากกรรมการวิพากษ์หลังคลิป VDO นำเสนอผลงานจบ

          เกณฑ์การพิจารณา
               1. คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
               2. ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
               3. การสร้างเครื่องมือ/การเก็บรวบรวมข้อมูล
               4. การวิเคราะห์ข้อมูล
               5. รูปแบบการนำเสนอ สื่อ/PowerPoint ที่ใช้ในการนำเสนอ
               6. การตอบข้อซักถาม บุคลิกภาพและการรักษาเวลาในการนำเสนอ
               7. ความใหม่ของงานวิจัย (การค้นพบสิ่งใหม่/กระบวนการใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้)

          ข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
               1. ผู้นำเสนอแบบออนไลน์ควรเลือกห้องที่เงียบและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีในการนำเสนอ เพื่อป้องกันเสียงรบกวน และมีสมาธิในการนำเสนอ
               2. ช่วงระหว่างการ “รอ” นำเสนอ ขอผู้นำเสนอแบบออนไลน์ให้ปิดไมโครโฟนเสียงก่อนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
               3. หากมีข้อสงสัยหรือซักถามให้กดปุ่ม ยกมือ แล้วคณะกรรมการประจำห้องจะอนุญาตให้เปิดไมค์และซักถามได้
               4. กรณีพบปัญหาระหว่างการนำเสนอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดงาน

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Onsite,Online)

          2.1 แบบออนไซต์ (Onsite) คือ ผู้นำเสนอต้องมาที่ห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          2.2 แบบออนไลน์ (Online) คือ ผู้นำเสนอใช้โปรแกรม zoom นำเสนอ โดยไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          การนำเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์
               1. จัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบการนำเสนอ (Template) ที่การประชุมวิชาการกำหนด โดยมีขนาด A3 จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ ชนิดไฟล์ PDF
               2. กรณีผู้นำเสนอโปสเตอร์แบบออนไลน์ (Online) ให้จัดทำคลิป VDO ประกอบการบรรยายโปสเตอร์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 3 นาที ชนิดไฟล์ MP4 โดยส่งลิ้งค์จากไดรฟ์ของนักวิจัยไปยังอีเมล pibulresearch@psru.ac.th สำหรับเปิดให้ผู้ทรงคุณวุฒิฟังการนำเสนอโปสเตอร์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

          เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย
               1. ชื่อผลงาน(ภาษาไทย)
               2. ชื่อผลงาน(ภาษาอังกฤษ)
               3. ชื่อ-สกุล
               4. ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
               5. บทนำ
               6. วัตถุประสงค์
               7. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
               8. ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์

          การพิจารณาผลงาน สำหรับการนำเสนอ
               1. บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
               2. บทความต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word ตรงตามรูปแบบที่ประชุมวิชาการกำหนดไว้
               3. บทความต้องมีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA ที่ประชุมวิชาการกำหนดเท่านั้น และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ
               4. บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน
               5. บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น
               6. บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาเสนอในงานประชุมวิชาการ จะถูกรวบรวมและตีพิมพ์เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference.psru.ac.th/pbr2023
               7. หากผลงานวิจัยในการนำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัย โปรดระบุในบทคัดย่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
               8. ผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบ/โมเดล ทางการศึกษา ฯลฯ) อาจได้รับการพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม

          หมายเหตุ
               1.ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ประชุมวิชาการ เมื่อผู้นำเสนอได้ทำการประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566
               2.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม2566 เป็นต้นไป

บทความวิจัยที่อยู่ในระดับดีมาก จะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
     1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     2. Life Sciences and Environment Journal

กำหนดการส่งบทความวิจัย

ขอสงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด 100 บทความเท่านั้น และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อบทความครบจำนวน

30 พฤศจิกายน 2565

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper

 

20 มกราคม 2566*

ขยายระยะเวลาเปิดรับบทความ Full Paperและชำระเงินลงทะเบียน
ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper

 

ภายใน 20 มกราคม 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper

 

10 – 25 มกราคม 2566

ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน

 

1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการพิจารณา

 

28 กุมภาพันธ์ 2566

วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

 

หัวข้อในการส่งบทความ

กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

วิทยากรบรรยายพิเศษ

 

ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ.

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลภายใน

ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา)

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird)

1,000/บาท

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนปกติ (Normal Rate)

1,500/บาท

ชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566

บุคคลภายนอก

ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา)

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird)

2,000/บาท

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนปกติ (Normal Rate)

2,500/บาท

ชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี

660-0-23699-3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-267-000 ต่อ 7215, 7224

055-267-038